Architektūros ir statybos institutas

KTU Architektūros ir statybos instituto atliekami tyrimai ir teikiami siūlymai prisideda prie tvaraus Lietuvos urbanistikos ir teritorijų plėtojimo bei paveldo išsaugojimo. Instituto mokslininkai kartu su partneriais dalyvaudami projektuose ieško inovatyvių metodų statybinių medžiagų kokybei ir energetiniam efektyvumui užtikrinti.

 

Tyrimų kryptys

Šios krypties moksliniai darbai ir jų rezultatai skirti Lietuvos architektūros ir urbanistikos paveldui tirti ir vertinti.

Šios krypties moksliniai tyrimai ir jų rezultatai skirti kurti naujus ir tobulinti statybinių apdailos medžiagų ilgaamžiškumo po mechaninių ir aplinkos poveikių įvertinimo metodus

Šios krypties moksliniai darbai ir jų rezultatai skirti teritorijų planavimo, kraštovaizdžio formavimo, gyvenamųjų vietovių erdvinės struktūros pokyčių procesams tirti ir vertinti.

Šios krypties moksliniai tyrimai ir jų rezultatai skirti kurti naujus energiškai efektyvių pastatų konstrukcinius sprendinius, analizuoti pagamintos Saulės ir vėjo energijos efektyvaus panaudojimo pastato energinėms reikmėms galimybes ir tobulinti statybinių apdailos medžiagų ilgaamžiškumo po mechaninių ir aplinkos poveikių įvertinimo metodus.

 

Mokslo pasiekimai ir poveikis

Institute atliekami tyrimai reikšmingi statybos inžinerijos mokslui ir eksperimentinei plėtrai, naudojami projektuojant energiškai efektyvius pastatus ir jų inžinerines sistemas, keliant statybos srities specialistų profesinę kvalifikaciją, rengiant statybos srities norminius dokumentus. Instituto mokslinė veikla šiose tyrimų srityse orientuota į ryšių su verslu ir valstybės institucijomis stiprinimą, doktorantų pritraukimą ir skatinimą, bendradarbiavimo su Lietuvos ir užsienio partneriais plėtimą ir yra reikšminga šalies ekonominei ir energetinei raidai.

Menotyros krypties moksliniai darbai ir jų rezultatai

Tyrimai prisideda prie sistemingos ir efektyvios kultūros paveldo objektų apskaitos. Atliekami tyrimai pristatomi ne tik tradiciniais moksliniais tekstais, tačiau ir technologiškai pažangiais ir į vartotoją orientuotais elektroniniais sprendiniais. Tai didina žinių apie Lietuvos kultūros paveldą, kraštovaizdžio formavimą, prieinamumą bei kokybę. Taip prisidedama prie Lietuvos ir šalies miestų įvaizdžio formavimo, išnaudojant kultūrinius objektus.

 

Mokslo infrastruktūra

Laboratorijos

Statybinės fizikos laboratorija

Tyrimų sritys: pastatų energinių savybių ir šilumos mainų pastatuose tyrimai, atsinaujinančios energijos panaudojimo pastatuose tyrimai, pastate arba jo aplinkoje pagamintos Saulės ir vėjo energijos efektyvaus panaudojimo pastato energinėms reikmėms galimybių analizė, energiškai efektyvių pastatų sandarumo užtikrinimo bei šildymo-vėdinimo sistemų efektyvumo didinimo tyrimai, statybinių ir apdailos medžiagų tyrimai (Akreditavimo pažymėjimas LA.01.031; 1 ir 2 priedai, Aktuali akreditavimo sritis).

Vadovas – mokslo darbuotojas, dr. Karolis Banionis
e.p. karolis.banionis@ktu.lt

Centrai

Architektūros ir urbanistikos tyrimų centras

Tyrimų sritys: Lietuvos architektūros ir urbanistikos tyrimai, urbanistikos ir teritorijų planavimo bei architektūros procesų šalyje analizė ir jų stebėsena (monitoringas), įstatyminių ir norminių dokumentų rengimas, tobulinimas bei ekspertizės, sukauptos tyrimų medžiagos viešinimas bei sklaida.

Vadovas – vyriausiasis mokslo darbuotojas, dr. Vaidas Petrulis
e.p. vaidas.petrulis@ktu.lt

Teritorijų planavimo centras

Tyrimų sritys: kraštotvarkos, teritorijų planavimo ir kraštovaizdžio darnios plėtros tyrimai, metodologinių teritorijų planavimo dokumentų aplinkosaugos ir aplinkos inžinerijos srityse rengimas.

Vadovas – mokslo darbuotojas, dr. Evaldas Ramanauskas
e.p. evaldas.ramanauskas@ktu.lt

 

Paslaugos

Statybinių termoizoliacinių medžiagų ir gaminių bandymai
 • Šilumos perdavimo koeficiento nustatymas LST EN ISO 8990
 • Šilumos laidumo ir šiluminės varžos nustatymas LST EN 12664; LST EN 12667; LST EN 12939
 • Šiluminės varžos nustatymas LST EN 16012 (atspindintys termoizoliaciniai gaminiai)
 • Ilgio, pločio ir storio nustatymas LST EN 822; LST EN 823; LST EN 12085
 • Stačiakampiškumo nustatymas LST EN 824
 • Tankio nustatymas LST EN 1602; LST EN ISO 29470
 • Organinės dalies kiekio nustatymas LST EN 13820
 • Ilgalaikės vandens sugerties panardinus nustatymas LST EN ISO 16535
 • Trumpalaikės vandens sugerties iš dalies panardinus nustatymas LST EN ISO 29767
 • Lygiagretus paviršiams tempimo stipris LST EN 1608
 • Statmenas paviršiams tempimo stipris LST EN 1607
 • Stiprio gniuždant nustatymas LST EN 826
 • Stiprio lenkiant nustatymas LST EN 12089
 • Orinės varžos nustatymas LST EN ISO 9053-1
Kontaktai: dr. Jurga Kumžienė +370 37 350 799, +370 682 73357 statybine.fizika@ktu.lt
Langų ir durų bandymai
 • Šilumos perdavimo koeficiento nustatymas LST EN ISO 12567-1 (karštosios dėžės metodu); LST EN ISO 8990
 • Šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas LST EN ISO 10077-1; LST EN ISO 10077-2
 • Pralaidumo orui nustatymas LST EN 1026; LST EN 12207
 • Nepralaidumo vandeniui nustatymas LST EN 1027; LST EN 12208
 • Atsparumo vėjo apkrovai nustatymas LST EN 12211; LST EN 12210
 • Atsparumo kartotiniam atidarymui ir uždarymui nustatymas LST EN 1191 (atveriamiems langams ir vienverėms pasukamosioms durims); LST EN 12046-1; LST EN 12046-2; LST EN 12217; LST EN 12400
 • Saugos įtaisų laikomosios gebos nustatymas LST EN 14609; LST EN 948; LST EN 14351-1
 • Durų atsparumo įsilaužimui deklaruojamos patikimumo klasės tikrinimas (tik vienverėms pasukamosioms durims) nustatymas LST EN 1627; LST EN 1628; LST EN 1629; LST EN 1630)
 • (Langas) Atsparumo vertikaliajai apkrovai ir atsparumo statiškam sukimui nustatymas LST EN 14608; LST EN 14609
 • (Durys) Atsparumo vertikaliai apkrovai, atsparumo statiškam sukimui ir atsparumo minkšto ir sunkaus kūno smūgiui nustatymas LST EN 947; LST EN 948; LST EN 949; LST EN 950
 • Oro garso izoliacijos koeficiento nustatymas LST EN ISO 10140-1; LST EN ISO 10140-2; LST EN ISO 10140-4; LST EN ISO 10140-5; LST EN ISO 717-1
Kontaktai: dr. Jurga Kumžienė +370 37 350 799; +370 682 73357, statybine.fizika@ktu.lt
Pastatų (atitvarų, patalpų) bandymai
 • Akredituotas statinių ar jų dalių garso izoliacijos (akustikos) matavimai
Kontaktai: dr. Kęstutis Miškinis +370 682 73357, akustika@ktu.lt; statybine.fizika@ktu.lt
 • Akredituotas pastatų sandarumo matavimas LST EN ISO 9972
 • Akredituoti termoviziniai tyrimai LST EN 13187
Kontaktai: Audrius Milkintas+370 674 65804, dr. Jurga Kumžienė +370 37 350 799, +370 682 73357 statybine.fizika@ktu.lt , dr. Valdas Paukštys +370 686 26812, statybine.fizika@ktu.lt
 • Statybinių komponentų ir elementų oro pralaidumas LST EN 12114 (laboratorinis bandymo metodas)
Kontaktai: dr. Jurga Kumžienė +370 37 350 799, +370 682 73357 statybine.fizika@ktu.lt
Dažų, lakų, gruntų bandymai
 • Nelakiųjų medžiagų kiekis LST EN ISO 3251
 • Paviršiaus išdžiūvimo trukmė LST EN ISO 9117-3
 • Dangų atsparumas drėgnajam šveitimui ir valomumui, dangos storio sumažėjimas po šveitimo ciklų, klasifikavimas LST EN ISO 11998; LST EN 13300
 • Dengiamoji geba, šviesiųjų dažų apibrėžtos sklidos kontrasto nustatymas, klasifikavimas LST EN ISO 6504-3; LST EN 13300
 • Atsparumas skysčiams, išskyrus vandenį LST EN ISO 2812-1 (A metodas)
 • Atsparumas skysčiams, panardinimas į vandenį LST EN ISO 2812-2
 • Šildymo poveikio nustatymas LST EN ISO 3248
 • Adhezija, bandymas tinklelinių įpjovų būdu LST EN ISO 2409
 • Dangos (plėvelės) storis LST EN ISO 2808
 • Dangos storis, magnetinis metodas LST EN ISO 2178
 • Dangų blogėjimo vertinimas, defektų skaičiaus bei dydžio ir išorinio vaizdo tolygiųjų pokyčių intensyvumo įvertinimas LST EN ISO 4628-1÷7
 • Adhezijos bandymas atplėšiant LST EN ISO 4624
 • Tankis LST EN ISO 2811-1
 • Atsparumas dilinimui LST EN ISO 7784-2
Kontaktai: dr. Milda Jucienė +370 37 351627, milda.juciene@ktu.lt, statybine.fizika@ktu.lt
Sandarinančių medžiagų ir klijų bandymai
 • Nelakiųjų medžiagų kiekis LST EN ISO 3251
 • Nelakiųjų medžiagų kiekis LST EN 827
 • Paviršiaus išdžiūvimo trukmė LST EN ISO 9117-3
Kontaktai: dr. Milda Jucienė +370 37 351627, milda.juciene@ktu.lt, statybine.fizika@ktu.lt
Stogo dangų ir gaminių bandymai
 • Nutraukimo jėga tempiant LST EN 12311-1
 • Santykinis pailgėjimas tempiant LST EN 12311-1
 • Atsparumas plėšimui vinimi LST EN 12310-1
 • Dangos storis LST EN ISO 2808; LST EN 13523-1;
 • Lydalinės (cinko) dangos ant juodųjų metalų ploto masė LST EN ISO 1460
 • Adhezija, bandymas tinklelinių įpjovų būdu LST EN ISO 2409
 • Šildymo poveikio nustatymas (dengtų polimerais) LST EN ISO 3248
 • Polimerinės dangos kietumo nustatymas pieštuku LST EN 13523-4
 • Lorozijos bandymai druskos rūke LST EN ISO 9227
 • Pavyzdžių ir gaminių, patikrintų korozijos tyrimais, įvertinimas, dangų blogėjimo vertinimas, defektų skaičiaus bei dydžio ir išorinio vaizdo tolygiųjų pokyčių intensyvumo įvertinimas LST EN ISO 4628-1÷7
 • Maksimalus tempimo stipris LST EN 12311-2
 • Santykinis pailgėjimas LST EN 12311-2
 • Maksimali plėšimo jėga LST EN 12310-2
 • Storio ir plotinio tankio nustatymas LST EN 1849-2
Kontaktai: dr. Milda Jucienė +370 37 351627, milda.juciene@ktu.lt, statybine.fizika@ktu.lt
Parketo, parketlenčių, grindinių lentų bandymai
 • Drėgnis LST EN 13183-1.
Kontaktai: dr. Milda Jucienė +370 37 351627, milda.juciene@ktu.lt, statybine.fizika@ktu.lt
Statybinių skiedinių bandymai
 • Sukibimo stipris LST EN 1542
Kontaktai: dr. Milda Jucienė +370 37 351627, milda.juciene@ktu.lt, statybine.fizika@ktu.lt
Smūgį sugeriančios dangos
 • Kritinis kritimo aukštis LST EN 1177
Kontaktai: dr. Milda Jucienė +370 37 351627, milda.juciene@ktu.lt, statybine.fizika@ktu.lt
Medžiagų, gaminių, pastatų ir kiti bandymai
 • Storio nustatymas
 • Laidumo vandens garams nustatymas
 • Spinduliavimo geba
 • Smūginis bandymas švytuokle
 • Langų ir durų kampinių sujungimų stiprio nustatymas
 • Stiklo paketų šiluminių savybių nustatymai
Kontaktai: dr. Jurga Kumžienė +370 37 350 799, +370 682 73357 statybine.fizika@ktu.lt
 • Smūgio garsą slopinančių medžiagų dinaminio standumo nustatymas
 • Smūgio garsą slopinančių medžiagų spūdumo nustatymas
 • Stiklo paketų oro garso izoliacijos rodiklio nustatymas
 • Triukšmo lygio matavimai
Kontaktai: dr. Kęstutis Miškinis +370 682 73357, akustika@ktu.lt, statybine.fizika@ktu.lt
  Tinkų, dažų, lakų, gruntų, glaistų, sandarinančių medžiagų, klijų, hidroizoliacinių medžiagų ir gaminių (šaltų bituminių klijų, bituminių mastikų ir klijų, hidroizoliacinių ritininių dangų), stogų dangų ir gaminių (bituminių čerpių, metalinių banguotų ir plokščių lakštų, metalinių čerpių), grindų, sienų ir lubų dangų (plastikinių sienų ir lubų dailylenčių, laminuotų grindų dangų, parketo, parketlenčių, grindinių lentų), medienos smulkinių ir medienos plaušų plokščių, statybinių skiedinių, sausųjų ir šlapiųjų specialiųjų skiedinių mišinių bandymai, apdailos ir statybinių medžiagų bei gaminių ilgaamžiškumo, atsparumo UV bandymai
Kontaktai: dr. Milda Jucienė +370 37 351627, milda.juciene@ktu.lt, statybine.fizika@ktu.lt
Bandymai pagal ETAG 004
 • Vandens įgeriamumas
 • Vandens nepralaidumas
 • Atsparumas smūgiui
 • Vandens garų pralaidumas
 • Sukibimo jėga
 • Atsparumas vėjo apkrovai
Kontaktai: dr. Rosita Norvaišienė +370 603 00508, rosita.norvaisiene@ktu.lt, statybine.fizika@ktu.lt
Pastatų energinis naudingumas
 • Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas
 • Pastatų projektų energinio naudingumo vertinimas ir modeliavimas
 • Ilginių šiluminių tiltelių skaičiavimas ir modeliavimas
 • Pastatų konstrukcijų mazgų šiluminių savybių skaičiavimas ir modeliavimas
Kontaktai: dr. Karolis Banionis +370 682 83532, karolis.banionis@ktu.lt
Teritorijų planavimo paslaugos
 • savivaldybių teritorijų, miestų, miestelių ir kaimų bendrųjų planų bei teritorijų detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas;
 • kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų rengimas;
 • rekreacijos organizavimo ir kraštovaizdžio tvarkymo dalių rengimas įvairaus lygio teritorijų planavimo darbuose;
 • rekreacinių, istorinių, memorialinių ir kt. želdynų projektų rengimas;
 • poilsio zonų planavimas;
 • tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas;
 • nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentų rengimas ir paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas;
 • teritorijų planavimo norminių dokumentų projektų rengimas.
Kontaktai: dr. Evaldas Ramanauskas +370 698 47 908, evaldas.ramanauskas@ktu.lt
Architektūros istorijos ir paveldo tyrimai
Kontaktai: dr. Vaidas Petrulis +370 610 39 426, vaidas.petrulis@ktu.lt
Mokymai ir seminarai
 • Naujų pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų ruošimo kursai
 • Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo kursai
Kontaktai: Giedrė Valatkė +370 37 451  351, giedre.valatke@ktu.lt

Bandymų protokolų registras

Architektūros ir statybos institutas

KTU Atviros prieigos centras

Instituto mokslininkų sukurti technologiniai sprendimais padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais.

Paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Projektai

Architektūros ir statybos institutas

 

Technologiniai sprendimai

 • Statybinių ir kitų medžiagų fizikinių mechaninių savybių taikomieji tyrimai, rezultatai ir parametrai produktui kurti ir vertinti.
 • Langų akustinių savybių taikomieji tyrimai ir parametrai produktui kurti ir vertinti
 • Pastatų šiluminio nevienalytiškumo ilginiuose šiluminiuose tilteliuose savybių taikomieji tyrimai ir parametrai pastato šiluminėms savybėms vertinti
 • Pastato konstrukcijų sandarumo savybių taikomieji tyrimai pastato infiltracijos prognozavimo vertinimui
 • Teritorijų planavimo norminių dokumentų projektų rengimas.
 • Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentų rengimas ir paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas.
 • Istoriniai Lietuvos architektūros ir urbanistikos paveldo tyrimai (XIX-XX a. architektūra, sakralinė architektūra, etninė lietuvių bei Lietuvos etninių bendrijų architektūra).
 • Statybinių apdailos ir kompozicinių medžiagų fizikinių mechaninių savybių taikomieji tyrimai, rezultatai ir parametrai produktui kurti ir vertinti.
 • Metalinių dangų, profiliuotų ir lygių plieno lakštų fizikinių mechaninių savybių, atsparumo korozijai taikomieji tyrimai, tyrimų rezultatai ir parametrai produktui kurti ir vertinti.
 

Reikšmingiausios publikacijos

Investigation of microbubble cavitation-induced calcein release from cells in vitro. Maciulevičius, Martynas; Tamošiūnas, Mindaugas; Jakštys, Baltramiejus; Jurkonis, Rytis; Venslauskas, Mindaugas Saulius; Šatkauskas, Saulius. Ultrasound in medicine and biology. New York, NY : Elsevier. ISSN 0301-5629. eISSN 1879-291X. 2016, vol. 42, iss. 12, p. 2990-3000.

Acoustic estimation of resonance frequency and sonodestruction of sonoVue microbubbles. Jurkonis, Rytis; Lamanauskas, Nerijus; Šatkauskas, Saulius. Archives of ccoustics. Warszawa : Polish Academy of Sciences. ISSN 0137-5075. eISSN 2300-262X. 2015, vol. 40, iss. 3, p. 293-300.

Innovative alternative solar thermal solutions for housing in conservation-area sites listed as national heritage assets. Energy and Buildings 89 (2015) 123–131.; C. Cristofari, R. Norvaisiene, J.L. Canaletti, G. Notton.

Comparison of sound insulation of windows with double glass units. Miškinis, Kęstutis; Dikavičius, Vidmantas; Bliūdžius, Raimondas; Banionis, Karolis. // Applied acoustics. Oxford: Elsevier. ISSN 0003-682X. 2015, vol. 92, p. 42-46. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct]. [IF: 1,024; AIF: 1,741; IF/AIF: 0,588; Q2; 2014 Journal Citation Reports® Science Edition (Thomson Reuters, 2016)]. [Indėlis: 0,250]

Investigation of the wettability of the hydrophobic textile after mechanical treatments. Sacevičienė, Virginija; Jucienė, Milda; Bieliūnienė, Violeta; Čepauskienė, Vitalija; Urbelis, Virginijus. // Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Tallinn: Estonian Academy Publishers. ISSN 1736-6046. 2015, vol. 64, issue 1S, p. 118-12

Influence of heat transfer material on the deformability of knitted fabrics. Masteikaitė, Vitalija; Sacevičienė, Virginija; Kopbajeva, Elmira; Nurjasarova, Maira. // International Journal of Clothing Science and Technology. 2015, vol. 27, issue 2, p. 191-206.

Dringelis, Liucijus AlbertasRamanauskas, EvaldasSteponaitytė, Nijolė. Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų erdvinės struktūros savitumo nustatymas ir jo išsaugojimas : mokslo studija / Kauno technologijos universitetas. Architektūros ir statybos institutas. Kaunas : Technologija, 2015. 484 p. ISBN 9786090211960. [M.kr. 03H].

Bertašiūtė, Rasa; Karvelytė-Balbierienė, Vilma; Pakštalis, ArvydasPetrulis, VaidasRudokas, Kastytis. Lietuvos tarpukario architektūrinis palikimas: materialumo ir nematerialumo dermė : mokslo monografija / Kauno technologijos universitetas ; sudarytojas Vaidas Petrulis. Kaunas : Technologija, 2015. 222 p. ISBN 9786098071092. [M.kr. 03H].

Butkus, Tomas S.; Safronovas, Vasilijus; Petrulis, Vaidas. Klaipėdos urbanistinė raida, 1945-1990 : kolektyvinė monografija / Vilniaus dailės akademijos Urbanistikos architektūros ir dizaino institutas ; sudarytojai: Tomas S. Butkus, Vasilijus Safronovas. Vilnius : Vario burnos, 2015. 392 p. ISBN 9786099546469. [M.kr. 03H].

KTU Architektūros ir statybos instituto mokslinė darbuotoja Virginija Sacevičienė 2017 m. lapkričio 3 – 10 dienomis stažavosi Italijos universiteto (Politecnico di Milano) Architektūros, statybos ir inžinerinių konstrukcijų katedros (Department architecture, Built and Construction engineering) akredituotoje laboratorijoje (TEXTILES HUB Laboratory on Textile materials and Polymers at POLIMI). Galimybė mokslininkei stažuotis ir įgyti vertingos patirties atsirado laimėjus Italijos Respublikos Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos skelbtą konkursą.

Instituto direktorius
Raimondas Bliūdžius

Projektų srities vadovė
Inga Leonavičienė

Administravimo vadovas
Giedrė Valatkė

Technologijų perdavimo projektų vadovas
Tadas Prasauskas